Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

Bí Thư Chi Bộ

Ngô Tấn Hưng
Ngô Tấn Hưng

Ngày sinh: 28/8/1965

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02838742204

Điện thoại riêng: 0908822146

Email liên lạc: nthung.annghia@gmail.com

Phụ trách chung

Phó Bí Thư Chi Bộ

Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Tất Thành

Ngày sinh: 31/1/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Long - Thanh Chương - Nghệ An

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0838742740

Điện thoại riêng: 0982094237

Email liên lạc: thanhford311108@gmail.com

Phụ trách công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát và các nhiệm vụ khác do Bí thư phân công

Chi Uỷ Viên

Hồ Thị Thu Cúc
Hồ Thị Thu Cúc

Ngày sinh: 10/2/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0909273253

Email liên lạc: hocucbk3@gmail.com

Phụ trách công tác tuyên giáo, công tác dân vận và các nhiệm vụ khác do Bí thư phân công