Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 13/9/2021, 0:0
Lượt đọc: 122

Thực hiện công khai năm học 2021 - 2022

Nội dung công khai năm học 2021 - 2022

 

1. Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2021 - 2022: Biểu mẫu 09

2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2020 - 2021: Biểu mẫu 10

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất, năm học 2021 - 2022: Biểu mẫu  11

4. Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, năm học 2021 - 2022: Biểu mẫu 12

Tác giả: Trường THPT Bình Khánh

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86