Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 11/1/2021, 0:0
Lượt đọc: 44

Hoạt động chuyên môn tháng 01/2021

 

 

Học sinh lớp 12 vẽ 7 vùng kinh tế

 

 

 

 

 

Hệ thống bài học bằng cách vẽ sơ đồ tư duy (minmap)

 

 

 

 

 

 

87