Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ sáu, 26/2/2021, 7:52
Lượt đọc: 54

Kế hoạch tổ chức dạy học khi học sinh đi học trở lại Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021

             

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔ HÓA HỌC

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học khi học sinh đi học trở lại

Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ Văn bản số 546/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 536/SGDĐT-CTTT ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng chống dich COVID-19 khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại;

Căn cứ Kế hoạch Giáo dục năm học 2020 - 2021 của trường THPT Bình Khánh.

Trường THPT Bình Khánh xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học khi học sinh đi học trở lại cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021.

Đáp ứng yêu cầu hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông năm học 2020 - 2021 và kỳ thi THPT năm 2021 theo khung thời gian năm học;

Thực hiện việc rà soát các chương trình với các kiến thức trọng tâm xây dựng các chủ đề học tập trực tuyến cho học sinh giúp học sinh kịp thời tiếp cận kiến thức sau thời gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Cung cấp, bổ sung các kiến thức đã dạy học trên Intrennet cho các trường hợp không có điều kiện học trên Intrennet hoặc tham gia học trên Intrennet nhưng chưa đạt yêu cầu.

2. Yêu cầu

Đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng trong giáo dục.

II. THỜI GIAN ĐI HỌC TRỞ LẠI

Từ ngày 01/3/2021.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị trước khi học sinh đi học trở lại

Thống kê số lượng học sinh không có điều kiện học trên Intrennet để yêu cầu giáo viên bộ môn phối hợp với GVCN gửi tài liệu giấy cho học sinh tự học, đồng thời đưa vào danh sách cần lưu ý khi đi học trở lại.

Tham gia quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh lớp mình phụ trách để có cơ sở đánh giá kết quả học tập của học sinh qua dạy học trên Intrennet.

Đánh giá thường xuyên học sinh qua dạy học trên Intrennet, thống nhất và xây dựng cách đánh giá học sinh qua dạy học trên Intrennet.

2. Khi học sinh đi học trở lại

Tiếp tục thực hiện việc dạy học theo phân phối chương trình, số tiết theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học.

Đánh giá lại quá trình học tập trực tuyến của học sinh về các nội dung kiến thức, xác định số lượng học sinh chưa đạt yêu cầu để có biện pháp phụ đạo, bổ sung, cung cấp lại kiến thức cho học sinh.

Xây dựng kế hoạch gửi tài liệu , phụ đạo đối với học sinh nằm trong danh sách không có điều kiện học trực tuyến hoặc học sinh tham gia học trên Intrennet nhưng chưa đạt yêu cầu.

Phối hợp với phụ huynh học sinh nắm bắt tình hình học tập của học sinh để có biện pháp hỗ trợ học sinh kịp thời.

Xây dựng phương án tổ chức dạy bù tập trung (nếu cần thiết).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo nhà trường

Trực tiếp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả.

Tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể của từng lớp học, môn học, trên Internet hay theo lịch phát sóng các bài học trên truyền hình; Tổng hợp danh sách học sinh không có điều kiện học trên Intrennet thông báo đến các tổ bộ môn để có giải pháp trong dạy học trên Intrennet và khi đi học trở lại.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch dạy học của các tổ chuyên môn nhằm đảm bảo đúng, đủ chương trình.

2. Tổ bộ môn

Xây dựng kế hoạch dạy học của tổ khi học sinh đi học trở lại, nộp về Thầy Nguyễn Tất Thành - phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chậm nhất ngày 06 tháng 3 năm 2021.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT0-GDTrH ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh năm học 2017 - 2018.

Đánh giá lại quá trình học tập trên Intrennet của học sinh về các nội dung kiến thức, xác định số lượng học sinh chưa đạt yêu cầu để có phương án dạy học nhằm đảm bảo tính công bằng trong giáo dục cho tất cả học sinh.

 Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 nhằm bổ sung kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ do dịch, bệnh Covid-19 và trong thời gian dạy học trên Intrennet.

Tổ bộ môn thống nhất nội dung và phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách theo lớp học xây dựng kế hoạch bài học để tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua quá trình tự học, tương tác với giáo viên và theo các bài học được phát trên truyền hình. Báo cáo ngắn kết quả theo định kỳ cho lãnh đạo trường.

3. Giáo viên chủ nhiệm

Xây dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn học sinh học các bài được phát trên truyền hình, bao gồm tài liệu hướng dẫn, câu hỏi bài tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học trên truyền hình.

Phối hợp với Cha mẹ học sinh, giáo viên bộ môn để nhắc nhở, vận động học sinh tích cực học tập, đi học đầy đủ sau khi đi học trở lại.

Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức quá trình tự học, tương tác với giáo viên và theo các bài học được phát trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình giáo dục.

Chủ động nắm tình hình về kết quả học tập của học sinh, phối hợp với giáo viên bộ môn để có biện pháp giúp đỡ những học sinh có sức học yếu, không theo kịp chương trình.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức dạy học khi học sinh đi học trở lại học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 của tổ hóa học trường THPT Bình Khánh năm học 2020 - 2021.

         

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục Trung học Sở;

- Ban lãnh đạo,

- Các TTCM, Giáo viên;

- Lưu: VT.

  

Tổ trưởng

 

 

 

 

 

Phạm Văn Cư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phạm Văn Cư
Nguồn tin: Tổ Hóa

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87