Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 7/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 322

Hướng dẫn đăng ký thi đua cho CB-GV-NV

TẬP HUẤN QUẢN LÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Vào trang web: http://tdktsys.hcm.edu.vn/
2. Đăng nhập: Nhấp chuột vào khung Đăng nhập cá nhân
3. Vào phần đăng nhập cá nhân
       - Tên đăng nhập: (Danh sách tên đăng nhập đính kèm)
       - Password: ******** (GV nhập mật khẩu) -> Nhấn Đăng Nhập
       - Chọn họ và tên công chức:
4. Đổi mật khẩu
       - Nhấp vào mục Quản trị (trên góc phải màn hình) -> Chọn Đổi mật khẩu
       - Nhập mật khẩu cũ: ********
       - Nhập mật khẩu mới:  ******
       - Xác nhận lại mật khẩu mới: ******
       - Nhấp Đổi mật khẩu
       Sau khi đổi mật khẩu thành công, nhấp vào mục Đăng xuất để đăng nhập lại từ đầu (đăng nhập bằng mật khẩu mới)
5. Nhập liệu danh hiệu thi đua cá nhân
5.1 Danh hiệu cá nhân đã có
Mục này dùng để giáo viên cập nhật bổ sung những danh hiệu đã đạt được (có quyết định công nhận của các cấp)
   Bước 1: Chọn Năm học
   Bước 2: Chọn Hình thức thi đua: 
       - Danh hiệu: Lao động tiên tiến, CSTĐ cấp cơ sở, CSTĐ cấp thành phố, CSTĐ cấp Toàn quốc.
       - Hình thức: BK thành phố, BK Bộ GD&ĐT, BK Thủ tướng, Huân chương lao động hạng …, giải thưởng Hồ Chí Minh, …
       - Khác: Huy hiệu thành phố, Kỷ niệm chương, Võ Trường Toản, …
Giáo viên chọn 1 trong 3 hình thức trong mục Hình thức thi đua để cập nhật. nhập Số quyết định và Ngày quyết định -> Nhấn Cập nhật. (Cập nhật lần lượt, mỗi lần 1 danh hiệu đạt được)
5.2 Đăng ký thi đua cá nhân
Mục này dùng để giáo viên đăng ký danh hiệu thi đua của năm học hiện tại (Thực hiện vào đầu mỗi năm học – khi có thông báo)
Lưu ý: Giáo viên đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” phải đăng ký danh hiệu “Lao động tiên tiến” và nhập “Tiêu đề sáng kiến” và “phạm vi ảnh hưởng” của sáng kiến.
   Bước 1: Chọn Năm học
   Bước 2: Chọn Hình thức thi đua: 
       - Danh hiệu: Lao động tiên tiến, CSTĐ cấp cơ sở, CSTĐ cấp thành phố, CSTĐ cấp Toàn quốc.
       - Hình thức: BK thành phố, BK Bộ GD&ĐT, BK Thủ tướng, Huân chương lao động hạng …, giải thưởng Hồ Chí Minh, …
       - Khác: Huy hiệu thành phố, Kỷ niệm chương, Võ Trường Toản, …

  Cập nhật đăng ký theo từng danh hiệu Thi đua


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86